Условия за ползване на сайта на ВМ

С посещението на сайта на Виртуалния Музей (ВМ) (този сайт), вие се съгласявате с всички условия по-долу. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този сайт. Вие се съгласявате, че този сайт може да променя тези условия за ползване по всяко време и се съгласявате да приемете всички промени.

1. Определения
Определнието "Вие" се отнася за Вас като потребител на този сайт, както и за всяко лице, оправомощено да действа от Ваше име, Вашата фирма, партньор, или всякаква друга страна, която Ви представлява.
Определението "този сайт" се отнася за сайта на Виртуалния Музей на ЕГ Пловдив.

 

2. Деклариране
Вие декларирате, че сте поне на 18 години и че предоставяте, и ще продължите да предоставяте точна и коректна информация на този сайт. Вие декларирате, че имате пълната власт да влезете в подобен договор и да изпълнява неговите условия. Вие гарантирате, че всяко Ваше действие е проява на добра воля и че доколкото знаете то не накърнява или противоречи на законните права на трети лица.

 

3. Място и избор на закон
Този договор е подчинена на законите на Република България. Вие се съгласявате да се откажете от предявяването на съдебни искове или спорове. Вие се съгласявате да се опитате да разрешите всякакви искания чрез комуникация със собствениците на този сайт, която е в съответствие със законите на България.

 

4. Съдържание
Въпреки че този сайт се стреми да актуализира съдържанието си, не е изключено да са допуснати грешки и / или пропуски. Съдържанието на този сайт се предоставя в състоянието, което е. Този сайт не дава никаква гаранция по отношение на качеството, точността и пълнотата на съдържанието си и изрично отхвърля всякаква отговорност за грешки и / или пропуски в съдържанието си. Този сайт може да прави промени на съдържанието си по всяко време. Ако имате някакво отношение към съдържанието на този сайт, моля свържете се с нас.

 

5. Комуникация
Всички съобщения, отговори и друга комуникация между Вас и този сайт, включващи, но не и ограничаващи се до електронна поща, гласови съобщения и онлайн съобщения, се третират като поверителни и / или обект на авторски права. Вие се съгласявате да предприемете всички необходими мерки за защита на тази поверителна информация, като не я копирате, разпространявате, продавате или я правите обществено достояние без предварителното писмено разрешение от този сайт.

 

6. Ограничение на отговорността
Този сайт не носи отговорност за преки, непреки, случайни, косвени, специални, назидателни или наказателни вреди, включително пропуснати ползи без значение дали те са въз основа на договор или договаряния. Вие се съгласявате, че в никакъв случай този сайт не може да носи отговорност на обща стойност над 100 лева.

 

7. Обезщетение
Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и предпазвате този сайт и неговите собственици, оператори, родители, дъщерни дружества, правоприемници, адвокати, предприемачи, представители, служители, директори, акционери и филиали от всякакви загуби, задължения, щети или разход, включително хонорари за правни услуги, произтичащи от искове на трета страна, действия, производство или търсене, свързани с Вашето ползване на този сайт (включително и това на Вашите агенти, филиали или лица, действащи от Ваше име).

 

8. Форсмажор
Този сайт не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си, ако това неизпълнение е в резултат на природни бедствия (включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или друго природно бедствие), война, нашествие, действия на чужди врагове, военни действия (независимо дали е обявена война), гражданска война, въстание, революция, бунт, военна или узурпирана власт или конфискация, терористична дейност, национализация, правителствена санкция, блокиране, ембарго, трудов спор, стачка, локаут или прекъсване или повреда на електрическа енергия, интернет или телефонна услуга.

 

9. Обвързваща сила
Това споразумение е задължително за Вас, Вашите наследници, правоприемници, партньори, агенти, майки, дъщерни предприятия, филиали, служители.

 

10. Права за ползване и върху материалите в този сайт

Потребителите на уебсайта могат да изпращат снимки, видео и текстове за публикация в категориите на сайта, като чрез изпращането им декларират, че предоставят авторските си права на уебсайта на ВМ. Организаторите на сайта не носят отговорност, ако изпратените снимки нарушават авторското право. Всички мерки за запазване на авторското право е отговорност единствено на потребителя, който изпраща снимките и други материали. Изпращайки снимки, Вие автоматично приемате условията за ползване на този сайт, както и предоставяте права на организаторите да използват снимките безплатно за уеб страницата, както и върху безплатни печатни и онлайн материали, при изричното цитиране на фотографа, автор на снимката, както и на нейното заглавие (ако сте посочили такова). В гореописаните случаи изпращащият снимки не може да предявява никакви претенции във връзка с авторски права. Организаторите от своя страна, нямат право да разпространяват снимките с цел печалба и не могат да правят сериозни изменения на снимките без разрешение на техния автор.

 

11. Неточности в материалите
ВМ полага усилие да публикува само достоверни матерали, но поради естеството на информацията, не е възможно на екипа на ВМ да проверява източниците на всички материали. За всички случаи неспоменати в горните точки при които са открити неточности, непълна или невярна информация за съдържанието на сайта и на материалите, включени в сайта, се свържете с екипа на ВМ с конкретна информация за неверните или неточно материали.

 

12. Декларация за поверителност
Вие се съгласявате с нашата декларация за поверителност, както е посочена по-долу.

Този сайт събира и поддържа определена информация (включително имейл адреси, имена, пощенски адреси, телефонни номера, IP адреси, браузър, информация и т.н.) на неговите страници и форми. Ние използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставяме онлайн продукти и услуги.

Ние приемаме много сериозно защитата на личната Ви информация и полагаме усилия да пазим събраната информация по подходящ начин. Ние не продаваме или отдаваме под наем Вашата лична информация. Въпреки това, може да има моменти, когато можем да бъдем задължени да разкрием Вашата лична информация без Вашето изрично съгласие, например, когато това се изисква от закона.

Ние използваме устройства за събиране на данни, известни като "cookies" на определени страници на този сайт. "cookies" са малки файлове, които остават на Вашия компютър, които помогат в осигуряването на нашите услуги. Някои от функции на този сайт са възможни само чрез използването на "cookies". Вие имате възможност да изтриете тези файлове във всеки един момент, ако браузъра Ви позволява това.

Ние си запазваме правото да правим промени в своята политика за конфиденциалност по всяко време чрез публикуване на изменените условия на този сайт, така че го посещавайте често. Ако ние правим съществени промени в тази политика, изменените условия влизат автоматично в сила след 30 дни след като са направени. Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате с правилата и условията, съдържащи се тук. Ако не сте съгласни с тази политика за конфиденциалност, моля не използвайте този сайт.

Ако сте под 18-годишна възраст, можете да използвате този сайт под надзора на своите родители или настойници и с изричното разрешение от този сайт. Молим всички непълнолетни потребители да не предоставят никаква лична информация. Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за конфиденциалност, моля свържете се с нас.